Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Bobbel Fantasie

 1. Definities. In deze voorwaarden wordt onder koper verstaan elke persoon die bij Bobbel Fantasie bestellingen plaatst. Bobbel Fantasie is de Webshop van Bobbel Fantasie, Misterweg 180A, 7102 EP te Winterswijk. Telefoon 0618474665.
 2. Levering. Door het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden. Alle leveringen geschieden voor risico van de koper. Bobbel Fantasie behoudt zich het recht voor om niet of alleen bij vooruitbetaling te leveren.
  1. In geval van pakketpost wordt € 5,95 in rekening gebracht. Dit geldt voor binnen Nederland.
  2. In geval van pakketpost wordt € 8.46 in rekening gebracht. Dit geldt voor versturen naar Duitsland.
  3. Onvolledig uitgeleverde bestellingen worden niet na geleverd, tenzij Bobbel Fantasie daarover met koper andere afspraken heeft gemaakt.
  4. Levering vindt plaats binnen 30 dagen. De bestelling mag na deze termijn geannuleerd worden indien de bestelling niet is geleverd.
 3. Klachten. Klachten moeten binnen 14 dagen na ontvangst van een zending schriftelijk zijn ingediend. Na deze termijn vervalt ieder recht op eventuele vergoeding of vervanging.
 4. Afwijkingen. Afwijkingen van afgebeelde kleuren, producten, inhoud en uiterlijke aanpassingen van producten zijn mogelijk en worden door Bobbel Fantasie niet gegarandeerd. Bobbel Fantasie behoudt zich het recht voor om verkoopprijzen op elk moment te wijzigen. Voor de gevolgen van zet-, typ- en programmeer- of programmafouten is Bobbel Fantasie niet aansprakelijk.
 5. Eigendomsvoorbehoud. Alle goederen blijven eigendom van Bobbel Fantasie totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 6. Betaling. Betaling kan plaatsvinden op de volgende manieren:
  1. Electronisch via iDEAL.
  2. Door overschrijving naar het bankrekeningnummer IBAN:  NL44 INGB 0008187871 ten name van Bobbel Fantasie te Sneek. Vermeld bij deze overschrijving het ordernummer. Het bedrag dient binnen 10 dagen op onze rekening te staan.
 1. Niet-betaling. Bij niet-betaling is Bobbel Fantasie gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van koper, waaronder inbegrepen kosten van advocaat, deurwaarder en dergelijke. Indien betalingen niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn ontvangen zal over het factuurbedrag rente ter grootte van 1% van het openstaande bedrag per maand in rekening worden gebracht. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een hele maand beschouwd.

 

 1. HERROEPINGSRECHT
 1. Bij levering van producten:
 2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 1. Retourzendingen
  1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien hiervoor schriftelijke toestemming door Bobbel Fantasie is verleend. Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij koper en Bobbel Fantasie daarover schriftelijke afspraken hebben gemaakt. (met uitzondering van bepalingen in de Colportagewet)
  2. De retourzending dient te geschieden binnen de termijn van 14 dagen.
  3. Heb je je kunstwerk klaar en een bol over?? dan kan deze retour binnen 1 maanden. De verzendkosten daarvan moet je wel zelf betalen, zodra wij de bol binnen hebben, retourneren wij het bedrag binnen 14 dagen van het garen. We vinden het wel fijn als je van te voren even laat weten dat je iets retour stuur
  4. Wil je iets omruilen? natuurlijk kan dat ook…maar ook dan zijn de retourkosten en de verzendkosten voor het            opnieuw opsturen voor jezelf.
 1. Toepassing Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Bobbel Fantasie na telefonische, schriftelijke (per post, fax of email) of elektronische bestellingen via de website www.Bobbelfantasie.nl. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkoop.
 1. Copyright. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bobbel Fantasie.
 1. Bankgegevens
          IBAN:  NL44 INGB 0008187871
            BIC code: ING BNL2A
 1. BTW-nummer en KVK-inschrijving
          BTW nummer: NL347644144B01KVK 71293248
 1. Contactgegevens

Bobbelfantasie
Misterweg 180A
7102 EP Winterswijk

 T (061) 847-4665

 E  info@bobbelfantasie.nl